Deset důvodů proč zateplit šikmou střechu

Zateplení střechy krok za krokem

Halina Kučerová, ROCKWOOL, a.s.

Správně zateplená střecha je základem každého domu. V létě chrání před letními vedry a v zimě před chladem. Vhodným zateplením zabráníme značným únikům tepla a výrazně snížíme náklady na vytápění a chlazení.

Správně zateplená střecha udržuje stabilní teplotu v domě během celého roku. Vytváří tak příznivé mikroklima a tepelnou pohodu a snižuje riziko výskytu plísní a hub. A nejen to.

Jaké další výhody získáme izolací střechy? Jakým způsobem snadno a rychle střechu zateplit?

Než začneme se zateplením podkroví

Výběr správného systému zateplení s kvalitními materiály, dodržení technologického postupu a bezchybné provedení zateplení jsou klíčové pro správné fungování střešního pláště.

Pokud budou dodrženy zásady správného návrhu a provedení zateplení střechy můžeme počítat s tím, že se nám střecha odvděčí dlouhou životností a zateplení nám tak přinese očekávané úspory a výhody.

Způsob a provedení zateplení je třeba předem dobře promyslet a naplánovat. Improvizace na stavbě, výběr nevhodných a nekvalitních materiálů, nesprávné provedení zateplení, netěsnosti a nevhodné zateplení detailů jsou nejčastějšími důvody tepelných ztrát.

Obzvláště velkou pozornost je potřeba věnovat členitějším a tvarově složitějším střechám, jako i střechám s velkou plochou.

Návrh střechy svěřte odborníkovi, který navrhne vhodný způsob zateplení, určí materiály a spočítá správnou tloušťku izolace. Správně navržená a provedená střecha bude pak funkční řadu let.

Podle čeho zvolit kvalitní izolační materiál?

Tepelné izolace mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce střechy. Proto je potřeba věnovat velkou pozornost jejich správnému výběru.

Na trhu existuje řada různých materiálů s vhodnými nebo méně vhodnými vlastnostmi. Je důležité vybírat kvalitní a bezpečné izolace, které splní požadavky tepelné i akustické pohody, budou požárně bezpečné a zároveň vytvoří zdravé vnitřní prostředí v domě.

Izolace z minerální kamenné vlny ROCKWOOL splňují všechny požadavky na kvalitní a bezpečné izolace.

Jsou nehořlavé, mají skvělé tepelněizolační i akustické vlastnosti a jsou paroproustné.

Navíc díky struktuře vláken a vyšší objemové hmotnosti kamenné vlny jsou tvarově stálé a pružné, v konstrukci šikmých střech nesesedají a neprověšují se, nevznikají žádné spáry ani mezery.

Prostor v konstrukci střechy vyplní naplno, nevznikají tak žádné tepelné ani akustické mosty. Kamenná vlna zachovává svoji tloušťku a zůstává plně funkční řadu let.

Zateplení šikmé střechy kvalitní kamennou vlnou ROCKWOOL vytvoří tepelnou i akustickou pohodu v domě.

10 důvodů, proč zateplit střechu minerální kamennou vlnou ROCKWOOL

Zateplení šikmé střechy izolacemi z kamenné vlny přináší mnoho výhod.

Kamenná vlna

zabrání přehřívání interiéru v létě a únikům tepla v zimě

udržuje stabilní teplotu v domě během celého roku

vytváří tepelnou pohodu

vytváří příznivé mikroklima v budově a snižuje riziko výskytu plísní a hub

zvyšuje energetickou účinnosti budovy

snižuje náklady na vytápění a chlazení

snižuje emise CO2, má tedy i příznivý vliv na klima a životní prostředí

vytváří akustickou pohodu díky výborným zvukovým vlastnostem

zvyšuje požární bezpečnost konstrukce díky nehořlavosti kamenné vlny

zvyšuje hodnotu nemovitosti

správné zateplení prodlouží životnost zateplené střechy

Šikmá střecha zateplená nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, rovněž zdravého a příznivého mikroklimatu v místnostech.

Větší tloušťka kvalitní izolace přinese výrazné úspory za energie a zároveň umožní dosáhnout nízkoenergetický nebo pasivní standard.

Zaměřeno na akustické vlastnosti střechy

Výborné akustické vlastnosti kamenné vlny v šikmé střeše byly prokázány provedením akustického měření v nezávislé zkušebně.

Měřena byla skladba šikmé střechy s plechovou krytinou, která byla zateplená kamennou vlnou v celkové tloušťce 260 mm.

Vlastnosti střechy zateplené kamennou vlnou byly porovnány s akustickými vlastnostmi střechy izolovanou stříkanou PUR pěnou, která byla aplikována na stejném modelu střechy a ve stejné tloušťce, jako kamenná vlna.

Měření zjistilo značné rozdíly ve schopnosti těchto izolací tlumit přenos hluku. Na základě měření byla vážená neprůzvučnost šikmé střechy s kamennou vlnou 53 dB, kdežto u střechy s PUR pěnou pouze 39 dB. Střecha s kamennou vlnou měla o 14 dB lepší výsledek než střecha se stříkanou PUR pěnou.

Měření prokázalo že použití kamenné vlny pro izolaci šikmé střechy je ideálním řešením rovněž pro lokality s větší hlukovou zátěží, např. v městské zástavbě.

Kamenná minerální vlna tedy v porovnání s PUR pěnou splňuje požadavky i v hlučnějším prostředí.

Kamenná vlna ROCKWOOL výborně pohlcuje hluk. Je ideální pro zvukovou izolaci střech, příček, podlah i fasád. Pomáhá vytvořit kliné a pohodlné bydlení.

Jakým způsobem je možné střechu zateplit?

Způsobů zateplení šikmé střechy je několik. Pokud se rozhodneme maximálně využít prostor pod střechou, provedeme zateplení nad krokvemi. Můžeme rovněž zvolit tradiční způsob zateplení a izolaci vložit mezi a pod krokve. Oba tyto způsoby je možné kombinovat.

Spojením zateplení nad krokvemi s tradičním zateplením získáme střechu s výbornými izolačními schopnostmi a zároveň neztratíme prostor uvnitř domu.

Zateplení šikmé střechy vložením izolace mezi a pod krokve je tradičním způsobem zateplení. Izolace střechy provedená v jedné vrstvě izolace mezi krokvemi je z hlediska energeticky úsporného zateplení nedostačující.

Prvky v konstrukci střechy, jako např. krokve, jsou výraznými tepelnými mosty. Proto je nezbytné přidat další souvislou vrstvu pod krokve. Takto minimalizujeme tepelné i akustické mosty.

Šikmá střecha zateplena kamennou vlnou – skladba střešního pláště:

Střešní krytina na latích

Kontralatě podél krokví se vzduchovou mezerou nad pojistnou difúzní fólií

Pojistná kontaktní hydroizolace – difúzně otevřená

Kamenná vlna ROCKWOOL vložena ve 2 vrstvách: mezi krokvemi a mezi dřevěným roštem

Parozábrana

Vzduchová mezera

Sádrokarton

Zateplení šikmé střechy – krok za krokem

Změření vzdálenosti mezi krokvemi a úprava izolace na požadovaný rozměr

Před zahájením prací s izolacemi si připravíme speciální nůž ROCKWOOL na řezání izolací a metr.

Montážní práce začneme změřením rozteče mezi krokvemi. Tloušťku izolace zvolíme podle výšky krokví.

Izolační desku z kamenné vlny např. ROCKTON SUPER, ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, ROCKMIN nebo roli TOPROCK PREMIUM, TOPROCK SUPER nebo TOPROCK PLUS řežeme na požadovaný rozměr.

Šířka izolace by měla být o něco větší než je světlost mezi krokvemi. Přídavek je přibližně 1 – 1,5 cm, podle druhu zvolené izolace. Je to z důvodu dotěsnění podél krokví. Izolace v konstrukci bude dobře držet.

Vložení 1. vrstvy izolace

Izolaci vtlačíme mezi krokve tak, aby nevznikla žádná mezera nebo spára. Izolace z kamenné vlny jsou pružné, proto se po stlačení vrátí do původního stavu a vyplní prostor mezi krokvemi naplno. Nevznikají žádné spáry, takže teplo podél krokví neuniká.

Kamenná vlna díky vyšší objemové hmotnosti zachovává svůj tvar a v konstrukci se neprověřuje, jak je to často v případě použití hodně lehkých izolací.

Kamenná vlna ROCKWOOL díky vyšší hustotě vláken v konstrukci střechy drží tvar, sesedá, nevznikají žádné mezery ani spráry, v konstrukci se neprověšuje. Je ideálním materiál pro zateplení střech.

Montáž dřevěného roštu pro vložení 2. vrstvy izolace

Namontujeme dřevěny pomocny rošt přičně ke krokvim. Výška roštu odpovídá tloušťce izolace, kterou budeme vkládat ve druhé vrstvě. Světlá vzdálenost mezi rošty odpovídí šířce izolačních desek je tedy 600 mm.

Vložení 2. vrstvy izolace

Mezi namontovaný přídavný rošt vkládáme druhou vrstvu izolace z desek ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS nebo ROCKMIN Přidáním druhé izolační vrstvy překryjeme tepelné a akustické mosty, kterými jsou krokve.

Krokev je takto navíc chráněna nehořlavou izolací před působením požáru. Je třeba rověnž pamatovat na provedení zateplení pozednice.

Montáž parozábrany

Přistoupíme k montáži parozábrany, která zabraňuje proniknutí vodní páry do konstrukce střechy. Zpravidla se nachází mezi izolací a vnitřním obkladem nebo mezi dvěma vrstvami izolace.

Umístění parozábrany mezi 2 vrstvy izolace

Pro tento způsob umístění parozábrany je nutné tepelně technické posouzení. Polohu parozábrany vyhodnotí projektant podle konkrétních podmínek skladby střešního pláště, způsobu zabudování izolace do konstrukce apod.

Poměr tloušťky tepelné izolace (stejného typu) pod a nad parozábranou v obytných místnostech se obvykle pohybuje 1:5. Řešení není vhodné pro koupelny a místnosti s dlouhodobě vyšší relativní vlhkostí.

Umístění parozábrany mezi izolaci a sádrokarton

Mezi vnitřním sádrokartonovým obkladem a parozábranou je vhodné ponechat vzduchovou mezeru, která omezí riziko poškození parozábrany. Ve vzduchové mezeře může být vedena elektroinstalace, mohout být provedeny prostupy pro světla apod. Parozábrana takto zůstane nepoškozena.

Spoje a prostupu v parozábraně musí být neprodyšně uzavřené a slepené systémovou páskou. Je nutné zajistit vzduchotěsnost vrstvy.

Parozábrana musí být napojena na stěnu a další konstrukce pomocí systémových lepidel a tmelů určených pro lepení daného typu parozábrany.

Montáž závěsů a roštu pro sádkrokartonový obklad

Připevníme přímé závěsy a provedeme montáž sádrokartonu. Pomocí roštu vymezíme prostor na protažení elektroinstalace, montáž světel nebo pro vložení 3. vrstvy izolace.

Vložení 3. vrstvy izolace

Další vrstvu izolace vložíme do nosného sádrokartonového roštu.

Nesmíme zapomenout na provedení tepelně technického posouzení, o kterém se zmíňujeme výše v textu.

Připevnění sádrokartonových desek

Šikmou střechu je nutné zateplit dostatečnou tloušťkou izolace, kdy je nutné splnit požadavky normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky.

Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro šikmé střechy se sklonem do 45° Urec,20 činí  0,16 W/m2.K. Doporučené hodnoty pro pasivní domy Upas,20 činí 0,15 až 0,10 W/m2.K.

Dotace na zateplení s izolacemi ROCKWOOL

Na zateplení nového nebo rekonstruovaného domu můžete využít dotace např. z programu Nová zelená úsporám. Finanční prostředky je možné čerpat na zateplení provedené izolacemi ROCKWOOL, které jsou v programu NZU registrovány.

Výhodou pro vás bude nejen finanční úspora, ale i nižší spotřeba energie a zároveň přínos pro životní prostředí.

Izolace ROCKWOOL mají environmentální certifikát EPD.

Kamenná vlna pro bezpečnou střechu

Pro zateplení šikmých střech a izolaci podkroví lze využít celou řadu produktů z kamenné minerální vlny. V nabídce společnosti ROCKWOOL jsou izolace v deskách nebo rolích.

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL pro zateplení šikmých střech a podkroví

Produkty řady PREMIUM – ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK PREMIUM, jsou vyráběné zcela novou inovativní technologií.

Tyto izolace mají jemnější vlákno a zároveň nejlepší kombinaci tepelněizolačních vlastností, výborné zvukové pohltivosti a vyšší objemové hmotnosti.

Izolační desky ROCKTON PREMIUM mají vynikající tepelné vlastnosti, součinitel tepelné vodivosti je 0,033 W/m·K. Jsou ideální pro zateplení nízkoenergetických a pasivních domů.

Izolace řady SUPER – ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER – jsou rovněž další možnou variantou pro zateplení šikmých střech. Příkladem je izolace SUPERROCK, která má výborně tepelněizolační a akustické vlastnosti.

Výborná lambda a zvuková pohltivost, rovněž vyšší objemová hmotnost umožňuje použití této izolace pro více různých typů konstrukcí. SUPERROCK je také ideální pro rámové konstrukce dřevostaveb.

Pro izolaci podkroví můžete zvolit rovněž desky ROCKMIN PLUS nebo TOPROCK PLUS z řady PLUS.

Šikmá střecha zateplená kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, rovněž zdravého a příznivého mikroklimatu v domě.

Máte technický dotaz a potřebujete poradit?

Ing. Halina Kučerová, halina.kucerova@rockwool.com

Autor článku:

Ing. Halina Kučerová

Specialista technického marketingu

Mobil: +420 606 700 614

halina.kucerova@rockwool.com

ROCKWOOL, a.s.